Program pre Bratislavu

Home » Čo ponúkam Bratislave » Program pre Bratislavu
BRATISLAVA 2014 – 2018

111 KROKOV, AKO VRÁTIŤ BRATISLAVU BRATISLAVČANOM

Vážení Bratislavčania,

je 25 rokov po Nežnej revolúcii a Bratislava je na križovatke. Kolabuje doprava,
v meste je neporiadok. Bilbordy a graffiti ničia verejné priestranstvá a developeri si robia, čo chcú. Bratislavčania sú nespokojní a mnohí majú pocit nespravodlivosti. Mesto bolo doteraz riadené politicky, doterajší primátori uprednostňovali krátkodobé politické ciele pred dlhodobými, koncepčnými. Zároveň v Európe prebieha súťaž metropol o budúcnosť. Súťaž o to, ktoré mesto dokáže poskytnúť najvyššiu kvalitu života, podnecovať tvorivosť, pritiahnuť čo najviac mladých a vzdelaných ľudí, poskytnúť zázemie aktívnej strednej vrstve a seniorom a sociálne slabším ľuďom zabezpečiť dôstojné a humánne prostredie pre aktívny život. Nemusíme objavovať koleso, stačí sa pozrieť za hranice a inšpirovať sa. Asi najlepším príkladom je mesto, ktoré je vzdialené iba 50 kilometrov. Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie položené hlavné mestá na svete. Najbližšie, a predsa tak vzdialené. Viedeň je dlhodobo mesto s najvyššou kvalitou života na svete, Bratislava výrazne zaostáva. Prečítajte si, prosím, mojich 111 krokov, ako vrátiť Bratislavu Bratislavčanom. Pripravoval som ich spolu s odborníkmi vo svojich oblastiach a som presvedčený o tom, že práve týchto 111 riešení by Bratislavu posunulo na vyššiu úroveň. Niektoré sa dajú urobiť hneď, niektoré sa dajú stihnúť za 4 roky a niektoré sú dlhodobé, no pre Bratislavu nevyhnutné. Vážení Bratislavčania, Bratislava je jedinečná. Som pripravený urobiť z nej fungujúcu európsku metropolu.

Dáme to!

V Bratislave 13. 10. 2014, JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.

Stiahnite si program Iva Nesrovnala vo formáte PDF

1. Mobilita, doprava a parkovanie

Urobím z Bratislavy fungujúcu metropolu

Najpálčivejší a dlhodobo neriešený problém Bratislavy. Musíme okamžite obnoviť budovanie nosného dopravného systému a zapojenie 80 km železničných tratí, ktoré Bratislava má. Kvalitné cesty musia byť samozrejmosťou, nie túžbou Bratislavčanov. Jednotná a spravodlivá parkovacia politika a záchytné parkoviská sú nutnosťou.

 • v spolupráci so ŽSR zapojiť železnicu do prepravy ľudí, vytvoriť nosný integrovaný systém koľajovej dopravy (električky aj mestská železnica, Bratislavská S-Bahn), ktorého súčasťami budú nová železničná stanica na Trnavskom mýte (Filiálka), severojužné prepojenie Bratislavy cez Dunaj a záchytné parkoviská na vstupoch do mesta
 • zrýchliť budovanie cyklotrás – vybudovať bezpečné a priame radiály z mestských častí
 • zaviesť jednotnú parkovaciu politiku s cieľom rýchleho a dostupného parkovania pre Bratislavčanov, jej postupné rozširovanie koordinovať so záujmami mestských častí, spoplatnením regulovať počet návštevníkov mesta
 • zabezpečiť plynulosť dopravy v koordinácii mesta a regiónu
 • podporiť dokončenie R7 a diaľničného obchvatu mesta D4, resp. „nultý mestský okruh”
 • dokončiť Bratislavskú integrovanú dopravu v zmysle fungujúcej prepravy a prepojenia systémov a nadväzujúcich spojov v každej časti mesta
 • posilniť pozíciu Hlavného dopravného inžiniera o kompetentný tím
 • zaviesť maximálnu možnú preferenciu hromadnej dopravy
 • dobudovať prepojenie mesta s Malými Karpatmi, zrealizovať historický okruh v centre Bratislavy a zlepšiť spoluprácu mesta a Krajského dopravného inšpektorátu
 • realizovať pravidelnú efektívnu údržbu vozového parku Dopravného podniku a jeho obnovu nákupom nízkopodlažných vozidiel
 • zabezpečiť efektívnu údržbu a opravu komunikácií a presadiť systémové riešenie údržby jednotlivých kategórií ciest na území Bratislavy
 • prísnejšie kontrolovať a koordinovať rozkopávky a údržbové práce
 • doriešiť Hlavnú stanicu
 • podporiť dostavbu záchytných parkovísk na vstupoch do mesta (Lamač, Pezinok, Ivanka pri Dunaji, Dunajská Lužná, Podunajské Biskupice) napojených na systém mestskej železnice
 • podporovať výstavbu parkovacích domov aj v spolupráci so súkromným sektorom

2. Developeri a urbanizmus

Určím pravidlá developerom, nie naopak

Problém neserióznych developerov vo vyspelých európskych mestách neexistuje. Nastavím developerom jasné pravidlá a zapojím ich do projektov
mesta. Urbanizmus mesta sa stane základnou podmienkou všetkých
developerských projektov.

 • zaviesť princíp „mesto určuje pravidlá developerom, nie naopak”
 • zriadiť stavebnú políciu so silnými kompetenciami
 • prijať transparentný a zrozumiteľný územný plán s jasnou výškovou reguláciou a pravidlami pre povoľovanie stavieb podľa lokálnych špecifík
 • presadiť do Stavebného zákona investorský príspevok na rozvoj územia (šport, kultúra, verejná zeleň, dopravná infraštruktúra atď.)
 • pri väčších investičných projektoch žiadať záruku za dokončenie diela tak ako v súkromnej sfére, resp. sankcionovať nedokončené stavby (napr. zvýšenou daňou z nehnuteľností)
 • dodržiavať princíp „najprv potreby mesta, potom potreby investora”, to znamená pri rozvojových projektoch vybudovať najprv infraštruktúru, až potom stavať
 • zastaviť zahusťovanie mesta a stavať iba na rozvojovom území, stop záberu ornej pôdy a vinohradov
 • zefektívniť činnosť stavebných úradov aj redukciou ich počtu na 5
 • vytvoriť interaktívnu mapu ohľadom developerských projektov
 • presadzovať komplexný integrovaný pohľad na rozvoj mesta
 • vytvoriť urbanistický koncept mesta
 • posilniť pozíciu Hlavného architekta
 • pripraviť pravidlá investičnej činnosti vo verejných priestoroch
 • v spolupráci s mestskými časťami regulovať farebnosť fasád domov do verejných priestorov
 • posilňovať ochranu bratislavských vinohradov ako identitotvorného prvku Bratislavy
 • vypracovať koncept Dunajskej promenády aj s projektom PKO

3. Čistota a bezpečnosť

Vyčistím mesto

Čistota a bezpečnosť sú tou najzákladnejšou povinnosťou, ktorú je každé mesto povinné dať svojim obyvateľom. V spolupráci s mestskými časťami zavediem systém „jeden priestor jeden pán“ a zabezpečím v meste poriadok. Znížim počet bilbordových plôch a začnem odstraňovať nelegálne graffiti.

 • zvýšiť čistotu v uliciach zavedením princípu „jeden priestor, jeden pán”, to znamená, že za jeden verejný priestor bude zodpovedné buď mesto, alebo mestská časť, aby sa nemohli vyhovárať jeden na druhého
 • prísne regulovať bilbordy a vonkajšiu reklamu
 • zefektívniť práce Mestskej polície, posilniť pochôdzkarov a okrskárov so stabilným rajónom
 • zvýšiť počet odpadkových košov (aj na zastávkach MHD)
 • vyriešiť jednotný dizajn a čistotu okolo kontajnerových stojísk
 • zvýšiť počet motorizovaných čističov psích exkrementov
 • systémovo zapojiť ľudí bez domova do čistenia mesta
 • účinne bojovať proti graffiti
 • vhodné a inak nepoužiteľné plochy oplotiť a určiť pre psíčkarov
 • spolupracovať so školami a miestnymi komunitami pri čistení mesta a výchove detí k ekologickému povedomiu
 • posilniť systém zberných dvorov komunálneho odpadu
 • zaviesť kontajnery na bioodpad
 • preorientovať policajtov z pokút za parkovanie na ochranu bezpečnosti ľudí v uliciach a pokračovať v inštalácii bezpečnostných kamier

4. Hospodárenie mesta

Vypoviem všetky zmluvy, ktoré Bratislavčanov okrádajú

Bratislava má zlé hospodárenie a nespravodlivý podiel z daní. Okamžite urobím audit všetkých zmlúv. Nevýhodné vypoviem a pripravím transparentné výberové konania. Budem presadzovať spravodlivé prerozdelenie daní.

 • podrobiť analýze všetky platné zmluvy a tie, ktoré sú pre mesto nevýhodné, upraviť alebo zrušiť
 • otvoriť diskusiu o spravodlivom financovaní Bratislavy ako hlavného mesta – navrhnúť zmenu veľkostného koeficientu pri prerozdeľovaní dane z príjmu fyzických osôb
 • zmenami v DPB dosiahnuť úsporu operačných nákladov, ktorá sa môže premietnuť do zníženia cestovného alebo zvýšenia kvality služieb
 • sprehľadniť štruktúru rozpočtu a priblížiť ho ľuďom tak, aby jednoduchším jazykom, ale zároveň detailnejšie vysvetľoval, na aký účel smerujú ich peniaze
 • zapojiť verejnosť do ovplyvňovania smerovania výdavkov rozpočtu podporou občianskych iniciatív a participatívneho rozpočtu
 • realizovať inventarizáciu aktív (majetku) a mobilizovať nevyužitý potenciál v oblasti príjmov
 • uskutočniť nezávislý audit záväzkov mesta a všetkých podriadených organizácií a mestských podnikov, vrátane skrytých záväzkov
 • zvýšiť podiel investičných/rozvojových výdavkov v rozpočte mesta na úkor financovania prevádzky
 • zmeniť mechanizmus prerozdelenia peňazí medzi mestské časti tak, aby bol spravodlivý
 • aktívne navrhovať financovanie investičných projektov (napr. mestskú železnicu) z fondov EÚ

5. Efektívna a transparentná samospráva

Zmením magistrát na službu Bratislavčanom

Magistrát musí byť modernou servisnou organizáciou pre Bratislavčanov. Každý zamestnanec magistrátu musí dokázať problém Bratislavčana vyriešiť, nie vysvetľovať, ako sa to nedá. Ak budú niektoré riešenia právne nejasné, budem predkladať novely zákonov.

 • vykonávať výberové konania v mestských podnikoch (prostredníctvom personálnej agentúry), aby ich riadili profesionálni manažéri a nie politickí nominanti
 • presadzovať manažérsky prístup (magistrát je servisná organizácia pre občanov)
 • zaviesť nulovú toleranciu voči korupcii a šlendriánstvu
 • zrealizovať hĺbkový personálny audit s cieľom zefektívnenia práce zamestnancov
 • presadzovať odbornosť a profesionalitu aj na vedúcich pozíciách odborov
 • vyžadovať osobnú zodpovednosť za prešľapy a z toho vyplývajúce konzekvencie
 • dodržiavať zákonné lehoty
 • zaviesť princíp „jeden kontakt“, úradníci si potrebné stanoviská medzi sebou sami dožiadajú
 • zaviesť vnútorný controlling
 • proaktívne informovať verejnosť, napr. mailing listom zriadiť na magistráte bezplatné poradenské centrum pre otázky bývania a sociálnej starostlivosti

6. Kvalita života, mladé rodiny a seniori

Vrátim Bratislavu Bratislavčanom

Bratislavčania si zaslúžia, aby im mesto okrem plnenia svojich základných funkcií prispelo ku kvalitnému a plnohodnotnému životu. Mesto musí byť rovnako ústretové tak k mladým, ako aj ku staršej generácii.

 • postaviť alebo rozbehnúť výstavbu aspoň 200 nájomných bytov
  pre sociálne bývanie
 • v každej mestskej časti nájsť pozemky pre nové škôlky a jasle
 • v každej mestskej časti nájsť pozemky pre detské parky, ihriská a športoviská pre mládež
 • v spolupráci s Radou seniorov podporovať vzdelávanie tretieho veku, program aktívneho starnutia
 • presadzovať domácu opatrovateľskú službu oproti stacionárnej
 • zaviesť sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní, aby jeho účastníci zapojili do projektu sociálne znevýhodnených občanov
 • v spolupráci s BVS zriaďovať pitné fontány po celom meste
 • v spolupráci s tretím sektorom nájsť vhodný priestor pre komunitné centrum pre neziskové organizácie
 • vytvoriť verejnú platformu pre skrášľovanie verejných priestorov (dizajnér, architekt, umelec)
 • nájsť pozemok pre cintorín pre domáce zvieratá
 • pripraviť projekt obnovy mestských kúpeľov Grössling

7. Ochrana životného prostredia

Ochránim a zveľadím mestské parky na oddych Bratislavčanov

Životné prostredie a starostlivosť o zeleň v meste sú kľúčovou podmienkou kvalitného života Bratislavčanov. Zavediem zvýšenú starostlivosť o mestské parky a verejnú zeleň a zvýšim podporu pre zelené projekty.

 • Životné prostredie a starostlivosť o zeleň v meste sú kľúčovou podmienkou kvalitného života Bratislavčanov. Zavediem zvýšenú starostlivosť o mestské parky a verejnú zeleň a zvýšim podporu pre zelené projekty.
 • presadiť sprísnenú ochranu bratislavského Lesoparku a územia Vydrice
 • prijať VZN o chránených územiach, ktoré jasne definujú parky a vybrané plochy ako zeleň a miesto pre oddych a rekreáciu
 • chrániť Chorvátske rameno ako verejný priestor určený aj pre šport a rekreáciu
 • vypracovať Koncept bratislavských mestských parkov a ochrany verejnej zelene
 • spolupracovať s odbornou aj laickou verejnosťou pri adaptácii mesta na otepľovanie klímy a znižovanie prašnosti
 • obmedziť vjazd motorových vozidiel do lesov a verejných parkov
 • znížiť ročnú ťažbu dreva v mestskom lesoparku na udržateľnú úroveň
 • vytvoriť bezzásahové územia s vylúčením ťažby dreva, stavebnej činnosti a poľovníctva
 • zabezpečiť účasť verejnosti v procese prípravy nového programu starostlivosti o lesy (lesného hospodárskeho plánu)
 • prísne chrániť vinohrady a poľnohospodársku pôdu s cieľom zachovania krajinného rázu pod Karpatmi
 • podporovať systém mestských komunitných záhrad na dočasne voľných pozemkoch mesta

8. Smart city

Dám priestor úspešným

Hoci Nežná revolúcia zásadne zmenila náš život už pred štvrťstoročím, Bratislava stále v mnohých ohľadoch vyzerá ako mesto minulosti. Akoby jej doterajší primátori nevedeli, ktorým smerom sa má mesto vydať, a čo majú byť jeho priority. Bratislava sa musí priblížiť k úspešným európskym metropolám.

 • podporovať vedecké parky podľa modelu Viedne alebo Brna
 • v spolupráci s vysokými školami a SAV podporovať rozvoj tvorivosti, podnikania a znalostnej ekonomiky
 • pripravovať stratégiu rozvoja mesta na 20 rokov dopredu
 • formou nájomného bývania v mestských bytoch motivovať študentov k vynikajúcim študijným výsledkom
 • rozširovať free wifi spoty vo všetkých mestských častiach
 • rozvíjať koncept smart city, v spolupráci s viedenským Aspern
 • presadzovať štandardné európske bezbariérové komunikácie a budovy

9. Podpora podnikania a cestovného ruchu

Otvorím Bratislavu pre rozvoj cestovného ruchu

Bratislava má vďaka svojej jedinečnej histórii, tradíciám, polohe, ale aj vďaka inštitucionálnemu a ľudskému potenciálu predpoklady stať sa trvalo prosperujúcim mestom. Tento cieľ dosiahneme propagáciou mesta v zahraničí a výrazným zlepšením služieb. Turisti sa tu potom nebudú zastavovať iba na jeden-dva dni, ale na oveľa dlhodobejšie pobyty, z čoho budeme profitovať všetci.

 • podporovať podnikanie formou start-up (malé prevádzky vs. bizniscentrá)
 • podporovať inovatívne a vlastné produkty cestovného ruchu, napr. návštevy za biodiverzitou
 • spolupracovať s Dolným Rakúskom a Burgenlandom na susedskom cestovnom ruchu
 • skvalitniť propagáciu mesta v zahraničí
 • podporou cestovného ruchu a domácich podnikateľov zvýšiť zamestnanosť
 • zvýšiť atraktivitu pre vyšší počet turistov, ktorí v Bratislave zostanú dlhšie ako jednu-dve noci
 • využiť synergiu spolupráce s prímestskými regiónmi BSK
 • investíciami do verejných priestranstiev podporovať a motivovať rozvoj intelektuálneho, sociálneho a kultúrneho kapitálu

10. Kultúra

Povýšim bratislavskú kultúru na bratislavskú identitu

Kultúra je jedna z najlukratívnejších a najstabilnejších oblastí, prinášajúcich zdroje a rozvoj. Práve bratislavská kultúra môže byť základom a štartérom mentálnej aj vecnej regenerácie nášho mesta.

 • podporovať umiestnenie sôch a pamätníkov významným bratislavským rodákom (napr. bratislavský Robinson)
 • nastaviť rovnaké a priaznivé podmienky pre všetky mestské, súkromné či občianske subjekty podieľajúce sa na tvorbe, ochrane a prezentácii kultúrnych hodnôt a integrovať ich do reálneho života mesta
 • vyriešiť situáciu okolo PKO
 • vytvoriť podmienky pre vznik kultúrnych zariadení ako Dom hudby, mestský amfiteáter či galérie mladých umelcov
 • Bratislava musí byť dobrým gazdom a hospodárom a postarať sa nielen o prežívanie, ale aj o rozvoj mestských kultúrnych inštitúcií (dokončiť rekonštrukciu horného hradu na Devíne, depozitár pre múzeum, prostriedky pre zbierkovú činnosť múzea aj galérie, pre akvizíciu
  knižnice atď.)
 • posilniť grantový systém mesta s definovaním tém a aktivít, ktoré mesto Bratislava potrebuje či chce mať (v spolupráci s mestskými časťami)
 • vytvoriť pre svojich obyvateľov a návštevníkov pestrú a univerzálnu ponuku kultúry, súvisiacich služieb, možností realizácie a vyžitia
 • uplatňovať princíp kultúrnosti v celom priereze fungovania mesta
  a podporovať mestské knižnice spolu s prístupom na internet
 • nájsť vhodný priestor pre dom spisovateľov (Literárny dom)